ศึกษาถึงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้หลักการอุณหพลศาสตร์กับระบบสารหลายองค์ประกอบวัฏภาคเดียว สมดุลวัฎภาคของสารหลายองค์ประกอบ และสมดุลวัฎภาคของระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมีแบบเอกพันธ์