เทคนิคทางคณิตศาสตร์สำหรับการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาคณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี การสร้างสมการที่เหมาะสมจากผลการทดลอง การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาตร์เพื่ออธิบายการะบวนการทางวิศวกรรมเคมีที่ไม่ขึ้นกับเวลาและที่ขึ้นกับเวลา การแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ วิธีการเชิงตัวเลขของกลุ่มสมการเชิงอนุพันธ์ เมตริกและเวคเตอร์ จำนวนเชิงซ้อนระบบสมการเชิงเส้นและสมการไม่เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี