วิวัฒนาการของมนุษย์ และพัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกตะวันตก และตะวันออกในโลก
ปัจจุบัน
Human evolution and development of civilization in political, economic, social,
culture and intellectual which are the foundation of western and east society in present