ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับบริบาลเภสัชกรรม
กระบวนการวางแผนการวิจัย การท าการวิจัย การวิเคราะห์การแปลผล
การอภิปรายผลสรุปผล และการน าเสนอผลงานวิจัย