แนวคิดและทฤษฎีสุขภาพจิต บทบาทของบุคคล ครอบครัวและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อการปรับตัวและสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกัน ฟื้นฟูภาวการณ์เจ็บป่วยทางจิต และปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม กระบวนการเรียนรู้จักตระหนักรู้ตนเองเพื่อปรับปรุง สร้างมนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น วิวัฒนาการของการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ บทบาทพยาบาลจิตเวชศาสตร์ บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

Mental health concepts and theories; Role of individuals, families as well as institutes toward adaptation and mental Health; Mental health promotion, prevention and rehabilitation; the problems relate to mood and behavior; the process of self-awareness for development, relationship and team creation; the evolution of psychiatric nursing. Role of psychiatric nurses to promote, prevent and rehabilitate mental health as well as psychiatric nursing.