ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิซึม
คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ วิธีการสังเคราะห์ และการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพ
ยาต้านมาลาเรีย ยาต้านเชื้อรา ยาต้านโปรโตซัว ยาถ่ายพยาธิ ยาต้านมะเร็ง ยาต้านไวรัส สเตอรอยด์
ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ไอ ยาลดกรดยูริค