ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่การก่อตัวของสังคมสมัยเริ่มแรก การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย จีน และอิสลาม และอิทธิพลต่อการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการเข้ามาของชาติตะวันตกในศตวรรษที่ 15 และความรุ่งเรืองทางการค้าในช่วงศตวรรษที่ 16-17