ทฤษฎีการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณจากภาวะสูงอายุ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูงอายุ การพัฒนาความผาสุก พฤฒพลัง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่อง