ขั้นตอน รูปแบบ และเทคนิคสำหรับการคาดการณ์การวางแผน การจัดตาราง และการควบคุมแต่ละขั้นตอนในการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้ตัวอย่างจริง
Procedures forms and techniques for estimating, planning, scheduling and controlling each stage in the development of an information systems development project using real-life examples wherever possible