วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน