ความรู้เบื้องต้น การประมวลผล เกี่ยวกับการประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ ศึกษาข้อมูลทางด้านการเงินและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ใช้เพื่อการจัดการทางการเงิน โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานทางการเงินด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์โครงการ การพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนระบบงานและการควบคุมทางการเงิน เป็นต้น