การใช้ประโยชน์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าแรงสูงสำหรับทดสอบ แบบกระแสตรง แบบกระแสสลับ และแบบอิมพัลส์ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง ความเครียด สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน ขบวนการเกิดไอออนและการเบรคดาวน์ทางไฟฟ้าในไดอิเล็กตริกชนิดแก๊ส ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การเกิดฟ้าผ่าและการป้องกัน การประสานสัมพันธ์ฉนวน

Uses of high voltage and over voltage in power systems; generation of high voltage for testing: DC, AC and impulse; high voltage measurement techniques; electric field stress and insulation techniques; ionization processes and breakdown of gas, liquid and solid dielectrics; high voltage testing techniques for materials and electric apparatuses; lightning phenomenon and lightning protection; insulation coordination