หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการของเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ เทคโนโลยีการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตราย การใช้ประโยชน์จากของเสีย การฝังกลบที่ถูกหลัก การเผาอุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพการบำบัดและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม