ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนของระเบียบวิธีการทำวิจัย การออกแบบงานวิจัยประเภทต่างๆทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นงานวิจัยในสาขาวิชาของนิสิต การเขียนโครงร่าง และการเขียนรายงานการวิจัย