ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษา ของความผิดปกติเกี่ยวกับโรคของระบบหายใจ โรคติดเชื้อ โรคเบาหวาน โรคของสมดุลอิเล็คโตรลัยท์และน้ำ โรคไตเรื้อรัง โรคและระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์และทำประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา การติดตามผลการรักษา การติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือด การให้คำปรึกษาและความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย รวมทั้งการจ่ายยาเพื่อรักษาเบื้องต้นในร้านยาหรือการส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีที่จำเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก