หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหารการศึกษา บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา