คำจำกัดความและคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวและก๊าซอุดมคติ งานกล ความร้อนและพลังงาน แนวความคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ สภาวะสมดุลของพลังงานและเอนโทรปี สมการสถานะ ความสัมพันธ์คุณสมบัติเชิงสถานะ สภาวะสมดุลวัฏภาคของระบบสารองค์ประกอบเดี่ยว การแปลงผันพลังงาน การประยุกต์ใช้สมการสถานะสำหรับสารองค์ประกอบเดี่ยวในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี