เซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ระบบเลขฐานและรหัส การแทนเลขแบบส่วนเติมเต็มสอง การแทนเลขแบบอิงดรรชนี