วิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ชนิดต่างๆ วิธีการประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์ การใช้ตราสารอนุพันธ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงและการเก็งกำไร