เส้นโค้งโหลด เส้นโค้งช่วงเวลา โหลดและตัวประกอบโหลด แหล่งพลังงาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าดีเซลและโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ พร้อมวิธีการคำนวณและออกแบบในแต่ละชนิดของโรงไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ทางด้านไฟฟ้ากำลัง แหล่งพลังงานทดแทน

ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้าย่อย แผนผังสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่าและระบบสายดิน

Load curve, load duration curve and load factor, energy resources, hydropower plant, steam power plant, gas turbine plant, combined cycle plant, diesel plant, nuclear power plant, the methods calculation and design in each plant, economic operation in power system, renewable energy sources, type of substation, substation equipment, substation layout, lightning protection, grounding