หลักการบริหารและการจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารและจัดการแผนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ ประเมินแผนและโครงการ ในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รวมถึงศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

Principles of management, strategic planning, implementation of plans and projects involving people, materials, equipment, locations, facilities, budget, plan and project evaluations in educational technology and communication agencies, including computer education centers