ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพรโตคอล TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP และ SNMP ระบบไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ การทำงานของ Socket การเขียนโปรแกรมสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Socket การเขียนโปรแกรมบนเว็บฝั่งลูกข่ายและฝั่งแม่ข่าย การเขียนโปรแกรมเว็บฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมประยุกต์
(Fundamental knowledge in TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP and SNMP protocols, client and server concept, sockets and services, socking programming, client-server web programming, web-database programming, and internet application programming.)