โครงสร้างและการทํ างานภายในของไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยคํานวณและ
ตรรกะ โครงสร้างรีจิสเตอร์ ระบบบัส หน่วยควบคุม หน่วยความจํา อุปกรณ์
รับเข้าและส่งออก สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ แบบต่าง ๆ การเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี