การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส วงจรทรานซิสเตอรชนิดตาง ๆ เจเฟต มอสเฟต วงจรออปแอมปและการประยุกต์ใช้ วงจรกำเนิดสัญญาณต่างๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสกําลัง