ฝกบริบทภาษาอังกฤษทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมการศึกษาตอ ฝกงานและการปฎิบัติงานจริง
Practice academic English contexts concerning business computer and related fields in order to prepare for further education, professional training and hands-onpractice in real-life situations