ระบบองคกร ขบวนการ ขั้นตอนทางธุรกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจและสารสนเทศที่จําเปนตองใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารองคกร ทฤษฎีการวางแผนแหลงขอมูลองคกร แนวคิดเบื้องตนของการบริหารโปรแกรมระบบ การติดตั้งระบบ การดูแลและการใชระบบอยางตอเนื่องภายในองคกร
Enterprise systems (ES) concerning use with business processes, business environments and information that have required ES technology. ES theories, introduction to application system administration, ES implementation, maintenance and on-going use within organization.