หลักการเบื้องต้นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบกระแสตรงและแบบกระแสสลับ แรงดัน กระแส กําลังไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง แนะนําเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า

และการใช้งานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า หลักการระบบไฟฟ้ากําลังแบบหนึ่งเฟส และแบบสามเฟส วิธีการส่งกําลังไฟฟ้า

แนะนําเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน

Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers; introduction to

electrical machinery; generators, motors and their uses; concepts of single phase and three-phase

systems; method of power transmission; introduction to some basic electrical instruments