แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา การกำหนดนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานทางการศึกษา และนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เทคนิค การเขียนโครงการ การวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การบริหารและควบคุมโครงการ