แนวคิดและหลักการการประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา รูปแบบการประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การนำผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา