การเขียนตัวอักษร การฉายภาพแบบออร์โธกราฟิก การเขียนแบบออร์โธกราฟิกและการเขียน
ภาพสามมิติ การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ภาพตัด วิวช่วยและแผ่นคลี่ การเขียนแบบร่างด้วย
มือ การเขียนแบบโดยละเอียดและการเขียนแบบการประกอบ พื้นฐานการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์