ศึกษาผลงานทางวรรณกรรมของนักเขียนชาวฝรั่งเศส โดยเน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมกับภูมิหลังทางปัญญาในด้านต่างๆ เช่น ปรัชญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ยุคคลาสสิก ถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 20