ศึกษาเชิงวิจารณ์การละครฝรั่งเศส ตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน จากบทละครประเภทต่างๆ ที่มีลักษณะเด่นในแต่ละยุค โดยเน้นการศึกษาแนวคิด ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและรูปแบบการละครในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจและสามารถประเมินคุณค่าวรรณกรรมประเภทนี้