หลักการและทฤษฎีการถ่ายภาพ เทคนิคพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ อุปกรณ์ถ่ายภาพแสง เงา หลักการจัดองค์ประกอบภาพ การสร้างสรรค์ภาพถ่าย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอและการเล่าเรื่องจากภาพถ่าย
Principles and theories of photography, fundamental photography techniques, photographic equipment and accessories, lighting and shadow composition, creativity in photography, a use of computer programs for a presentation and story-telling from photographs