บทบาทและหน้าของผู้บริหารการศึกษา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ คุณลักษณะและทักษะผู้นำ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา การส่งเสริมความเป็นผู้นำของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้นำทางการศึกษา
Principals’ role and function, Concepts and theories of leadership, attributes and skills of leader, change management leadership, the development of educational leadership, supporting the leadership of teacher and educational personnel and ethics and morality of educational leader