ศึกษาแนวคิดและหลัการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการบริหารจัดงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน