ความหลากหลายของสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่เชิงเปรียบเทียบ และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์
Animal diversity, comparative structure and function and evolutionary among phyla