ทฤษฎี รูปแบบ และกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบและการประยุกต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ การค้นคว้า การวิจัย การบริหารและการจัดการศึกษา บูรณาการเข้ากับสาขาวิชาเฉพาะ
Theoretical, model and strategies, innovation development, design and apply
information and communication technology for learning, research, educational administration and management, Integrated into specific field.