การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ ประเด็น แนวโน้ม และงานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการออกแบบ พัฒนา และวิจัย
Analysis, synthesis, theories, principles, issues, trends, and research on educational technology and communications as the foundations for designing, developing, and researching in educational technology and communications.