ศึกษาวรรณกรรมสำคัญของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์รูปแบบแนวความคิดและกลวิธีการประพันธ์ของวรรณกรรมนั้นๆ โดยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของงานวรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะของสมัย