เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ใน 2 และ 3 มิติ กฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบหมุนและอื่นๆ การประยุกต์กฎของนิวตัน งานและพลังงาน พลังงานศักย์และกฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบกลิ้ง โมเมนตัมเชิงมุมและทอร์ก การเคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง การรวมกันของคลื่นและคลื่นนิ่ง ระบบของเลนส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การขยายตัวทางความร้อนและแก๊สอุดมคติ ความร้อนและกฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส