พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมของระบบ หลักการออกแบบระบบ การวิเคราะห์ถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนสารสนเทศให้สอดคล้องกับกระบวนดำเนินงานขององค์กร การสร้างระบบด้วยวิธีการบูรณาการ ซึ่งมีกระบวนการที่ประกอบไปด้วย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การออกแบบระบบ การบูรณาการองค์ประกอบเพื่อสร้างระบบ การตรวจสอบความถูกต้องระบบ และ การประเมินผลระบบ