ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเมืองไทย  สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับเศรษฐกิจ ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลแต่ละยุค  ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย