ทฤษฎีสวิทชิ่ง วงจรตรรกะเชิงลําดับ วงจรตรรกะเชิงผสม องค์ประกอบหน่วยความจํา การสร้างแบบจําลองและการจําลอง การออกแบบระบบดิจิทัล การออกแบบวงจรผสมให้เป็นมาตรฐาน การทวนสอบอย่างเป็นทางการ แบบจําลองข้อผิดพลาดและการทดสอบ การออกแบบเพื่อการทดสอบ