ความเข้าใจในแนวคิดและคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลโดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และองค์กรธุรกิจ โดยมีแนวคิดที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบข้อมูล การใช้ และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิธีการทำธุรกิจขององค์กรโดยครอบคลุมถึงการทำงานจริง โดยนิสิตจะดำเนินการทำงานในทางปฏิบัติประกอบไปด้วย การประมวลผลคำ สเปรดชีต เวิลด์ไวด์เว็บ และฐานข้อมูล การเข้าถึงอีเมล อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในสำนักงานที่มีผลิตภาพตามที่ได้รับมอบหมาย