ทฤษฎี หลักการ วิธีการ ประวัติความเป็นมาในการทำจิตบำบัดกลุ่ม ข้อแตกต่างระหว่างจิตบำบัดกลุ่มแบบผู้ป่วยนอกกับแบบผู้ป่วยใน ตลอดจนจริยธรรมของการทำจิตบำบัดกลุ่ม