พื้นฐานและประวัติการทดสอบทางจิตวิทยา วัตถุประสงค์ และมาตรฐานจรรยาบรรณของการทดสอบ ระดับของการวัด การเลือกแบบทดสอบ การดำเนินการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม คะแนนการปรับเปลี่ยนและเกณฑ์ปกติต่าง ๆ ความเที่ยงและความตรงของแบบทดสอบ การวิเคราะห์แบบทดสอบ การวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา ความสามารถ บุคลิกภาพ และความถนัดต่าง ๆ