พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของรัฐในเอเชียตะวันออกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปัญญาของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี จนถึง ค.ศ.1800