แนวคิดและที่มาของจริยธรรม เหตุผลและความจําเป็นที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม การสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิเคราะห์กรณีศึกษาประกอบ