219352 วรรณคดีฝรั่งเศสวิจักษ์ 2(1-2-3)
French Literary Appreciation
เชิงวิจารณ์บทประพันธ์ภาษาฝรั่งเศสที่เลือกสรร การอ่าน และตีความวรรณกรรมฝรั่งเศส การวิเคราะห์รูปแบบทางวรรณกรรม คุณค่าทางวรรณศิลป์ ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง
Literary criticism of selected French writings, reading and comprehension of French literature, analysis of literary genre such as political, social, business, news reports, and literary works.