การบริหารคุณภาพ ความหมายของคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพสากล การจัดการ
คุณภาพโดยรวม เครื่องมือคิวซี แนวความคิดในการสุ่มตัวอย่าง สถิติสําหรับการควบคุมกระบวนการ การควบคุมและวางแผนการผลิต การบํารุงรักษาแบบป้องกันและความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในภาคอุตสาหกรรม ความปลอดภัย